Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. Malus saplokaal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Profetenlaan 2, 6564 BL Heilige Landstichting, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 80653650. 
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Malus saplokaal een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 4. Partijen: Malus saplokaal en de Klant gezamenlijk. 
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het kader waarvan Malus saplokaal zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten. 
 6. Abonnement: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten. 
 7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Malus saplokaal aan de Klant te leveren zaken, waaronder sapmixen en detoxkuren begrepen kunnen zijn. 
 8. Website: www.malus-saplokaal.nl 
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

 

ARTIKEL 2 

Algemene bepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Malus saplokaal en iedere Overeenkomst. 
 2. De eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing. 
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

ARTIKEL 3 

Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten 

 1. Elk aanbod van Malus saplokaal is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. In geval van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de aangeboden Producten, kan Malus saplokaal haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Klant. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Malus saplokaal onverwijld voor terugbetaling zorgdragen. 
 2. Een levering dient uit ten minste 14 Producten te bestaan. 
 3. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Malus saplokaal dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Malus saplokaal op de daartoe door Malus saplokaal op de Website aangewezen wijze heeft aanvaard. 
 5. Malus saplokaal zal de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. 
 6. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.In geval van een losse bestelling van Producten, kan de Klant de bestelling per e-mail (info@malus-saplokaal.nl) of telefonisch en tot 24 uur vóór de geplande levering, wijzigen door een andere bezorgdatum en/of -tijd op te geven. Binnen hetzelfde tijdsbestek en op overeenkomstige wijze, kan de Klant de inhoud van de bestelling nog wijzigen, met dien verstande dat de bestelling nog steeds uit ten minste 14 Producten dient te bestaan. Voor het wijzigen van leveringen in het kader van Abonnementen geldt het bepaalde in het volgende artikel. Op gewijzigde Overeenkomsten (waaronder dus ook Abonnementen) zijn de onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

ARTIKEL 4 

Abonnementsvoorwaarden 

 1. Abonnementen voorzien in de regelmatige levering van Producten tegen korting ten opzichte van losse bestellingen. De Klant kan kiezen uit drie verschillende Abonnementen, te weten “3 Leveringen”, “6 Leveringen” en “12 Leveringen”, in het kader waarvan de Klant aanspraak maakt op de levering van een bestelling per een overeenkomstig aantal maanden. De Klant kan een geplande maandelijkse levering evenwel uitstellen (‘pauzeren’) voor ten hoogste acht weken; elke geplande levering kan dan ook voor ten hoogste acht weken door de Klant worden gepauzeerd. 
 2. In geval de Klant het Abonnement pauzeert, komt het aantal betaal- en bezorgmomenten naar evenredigheid te vervallen, met dien verstande dat: a) in geval het Abonnement “12 Leveringen” betreft, de Klant ten minste 9 leveringen dient af te nemen; b) in geval het Abonnement “6 Leveringen” betreft, de Klant ten minste 5 leveringen dient af te nemen, en; c) in geval het Abonnement “3 Leveringen” betreft, de Klant ten minste 3 leveringen dient af te nemen. 
 3. Drie dagen vóór elke geplande levering ontvangt de Klant een herinneringsmail zodat hij de bezorgdatum en/of -tijd alsook het bezorgadres nog tijdig kan wijzigen. De bezorgdatum en/of -tijd en/of het bezorgadres kan worden gewijzigd tot 11:59 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de geplande levering. Onder het account van de Klant op de Website, kan de Klant onder het kopje ‘’beheer abonnement’’ de bezorgdatum en/of -tijd wijzigen. Onder het kopje ‘’adressen’’ kan het bezorgadres worden gewijzigd. 
 4. Abonnementen kunnen worden opgezegd nadat de Klant het minimale aantal levering als bedoeld in lid 1 heeft afgenomen. Opzegging van het Abonnement door de Klant dient te geschieden per e-mail (info@malus-saplokaal.nl). Opzeggen kan uiterlijk tot op de dag dat de Klant de herinneringsmail als bedoeld in lid 2 heeft ontvangen. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, vindt nog één levering en betaling plaats. Wanneer de Klant het Abonnement niet opzegt en het minimale aantal leveringen reeds is afgenomen, wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd. De Klant kan onder zijn account op de Website onder “beheer abonnement” het stilzwijgend verlengen van het Abonnement uitschakelen door “auto renew” uit te schakelen. De Klant kan het stilzwijgend verlengen van het Abonnement tevens per e-mail (info@malus-saplokaal.nl) uitschakelen onder vermelding van een daartoe strekkende mededeling en ten minste zijn naam en adresgegevens. 
 5. Een stilzwijgend verlengd Abonnement kan vóór elke nieuwe levering, uiterlijk tot op de dag dat de Klant de herinneringsmail als bedoeld in lid 2 heeft ontvangen, worden opgezegd. 
 6. De Klant kan zijn Abonnement tussentijds, vóór elke nieuwe levering, uiterlijk tot op de dag dat de Klant de herinneringsmail als bedoeld in lid 2 heeft ontvangen, wijzigen. Zowel de abonnementsvorm (“3 Leveringen”, “6 Leveringen” of “12 Leveringen”), het aantal Producten als de smaken kunnen gewijzigd worden, met dien verstande dat elke levering nog steeds uit ten minste 14 Producten dient te bestaan. Onder het account van de Klant op de Website, kan de Klant het Abonnement wijzigen onder het kopje ”wijzig abonnement”. 
 7. Het wijzigen van de abonnementsvorm totdat het minimale aantal leveringen is afgenomen, is uitsluitend mogelijk als sprake is van een upgrade naar een abonnementsvorm met een hogere leveringsfrequentie. In geval de abonnementsvorm door de Klant wordt gewijzigd, geldt zulks als opzegging van de oude abonnementsvorm en totstandkoming van een nieuw Abonnement, waarop het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt. 
 8. Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een Abonnement. 

 

ARTIKEL 5 

Geen recht van ontbinding en retour 

 1. De Klant komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat het de levering betreft van Producten met een beperkte houdbaarheid. Op grond van artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is dit recht uitgesloten. 
 2. Ook op andere gronden dan bedoeld in het vorige lid neemt Malus saplokaal Producten niet retour. Onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden omtrent het pauzeren van bestellingen en het dientengevolge vervallen van een of meerdere bestellingen, is elke bestelling bindend en kunnen de Producten niet door de Klant worden geretourneerd, ook niet in geval de Producten nog in goede staat verkeren.

   

ARTIKEL 6 

Levering 

 1. Levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Klant daartoe opgegeven afleveradres. 
 2. Het risico van verlies, beschadiging en bederf van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen. 
 3. Verwacht wordt dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst kunnen worden genomen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek. Indien de Producten niet door of namens de Klant op het overeengekomen afleveradres kunnen worden bezorgd, wordt getracht de Producten bij (een van de) buren af te leveren. Met voorafgaande toestemming van de Klant, welke toestemming dient te worden gegeven middels de bestelnotie bij het aangaan van de Overeenkomst of het wijzigen daarvan, kunnen de Producten ook voor de deur of in een schuur worden achtergelaten. 
 4. Indien aflevering niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid kan plaatsvinden, dan wordt de bestelling mee teruggenomen en kan de Klant de Producten eenmaal kosteloos opnieuw laten bezorgen. Indien de Klant niet voor opnieuw leveren kiest, blijft hij de betaling verschuldigd als ware de bestelling wel in ontvangst genomen. 

 

ARTIKEL 7 

Leveringstermijnen 

Malus saplokaal streeft ernaar de overeengekomen leveringstermijnen na te komen, doch kan daarvoor in verband met bijzondere (verkeers)omstandigheden niet altijd instaan. De Klant dient Malus saplokaal dan ook enige marge in de levertijd te bieden, zonder dat de Klant aanspraak maakt op weigering van de levering, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, met dien verstande dat indien voor het werkelijke bezorgmoment een lager bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn dan voor het overeengekomen bezorgmoment, de Klant aanspraak maakt op terugbetaling of kwijtschelding van het verschil. In geval van een Abonnement is Malus saplokaal gerechtigd deze eventuele vordering van de Klant te verrekenen met de volgende van de Klant te ontvangen betaling. 

ARTIKEL 8 

Onderzoek, klachten en garantie 

 1. Malus saplokaal garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Malus saplokaal verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen en andere overheidsvoorschriften. Dit doet evenwel niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Malus saplokaal kunnen doen gelden. 
 2. De Klant dient de Producten bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk daarna, te (doen) onderzoeken. Hierbij dient door of namens de Klant worden vastgesteld of de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. 
 3. Gebreken of tekorten met betrekking tot de Producten dient de Klant onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de aflevering, per e-mail (info@malus-saplokaal.nl) aan Malus saplokaal te melden, bij gebreke waarvan de Klant zich niet meer op een gebrek of tekort kan beroepen. 
 4. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst onverkort bestaan. 
 5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet. 

 

ARTIKEL 9 

Overmacht 

 1. Malus saplokaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend en waardoor Malus saplokaal haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen. 
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. Indien Malus saplokaal bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen voor het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

 

ARTIKEL 10 

Opschorting en ontbinding 

 1. Malus saplokaal is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Malus saplokaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Malus saplokaal gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. De Klant is verplicht de schade die Malus saplokaal ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 4. Indien Malus saplokaal de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Malus saplokaal nog op de Klant heeft, terstond opeisbaar. 

 

ARTIKEL 11 

Prijzen, bezorgkosten en betalingen 

 1. Alle door Malus saplokaal vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten dan wel een levering wordt gewijzigd, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten zijn afhankelijk van de plaats van aflevering en of levering binnen een bepaalde tijdsvenster plaatsvindt. 
 2. Betaling dient te geschieden op één van de daartoe door Malus saplokaal aangewezen wijzen, binnen de door Malus saplokaal vermelde of aangezegde termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt in geval van een Abonnement, het verschuldigde bedrag, per vervolgleverantie, automatisch van de bankrekening van de Klant geïncasseerd. De Klant verstrekt daartoe bij de eerste betaling automatisch een machtiging. 
 3. Zolang de Klant jegens Malus saplokaal in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is Malus saplokaal niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Klant een Consument is. 
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan Malus saplokaal verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. 

 

ARTIKEL 12 

Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Malus saplokaal draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Klant verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Malus saplokaal kan worden toegerekend. 
 2. Malus saplokaal is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Klant voor toegang tot zijn account op de Website. Alle handelingen die op het account van de Klant worden verricht, worden de Klant toegerekend. 
 3. Malus saplokaal staat ervoor in dat de Producten in goede staat worden geleverd. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze bewaren van de Producten alsook voor het bepalen van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop de Producten worden geconsumeerd. Malus saplokaal is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade of ziekte ontstaan naar aanleiding van de consumptie van de Producten. Voorts is Malus saplokaal nimmer aansprakelijk voor andere indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 4. Mocht Malus saplokaal ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, bijvoorbeeld omdat een levering door haar schuld niet heeft plaatsgevonden, dan heeft Malus saplokaal te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Malus saplokaal hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Malus saplokaal ter zake vervalt. 
 5. De aansprakelijkheid van Malus saplokaal is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Malus saplokaal betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Malus saplokaal nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Malus saplokaal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Malus saplokaal dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Malus saplokaal bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. 
 7. De Klant, en met name een niet-consument, vrijwaart Malus saplokaal van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Malus saplokaal toerekenbaar is. Indien Malus saplokaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Malus saplokaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Malus saplokaal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Malus saplokaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant. 
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

ARTIKEL 13 

Algemeen klachtbeleid 

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Malus saplokaal. 
 2. Bij Malus saplokaal ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Indien een klacht van een Consument, niet in onderling overleg met Malus saplokaal kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). 

 

ARTIKEL 14 

Slotbepalingen 

 1. Malus saplokaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden alsook haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen geen betrekking hebben op leveranties waarvan vaststaat dat zij in het kader van de Overeenkomst nog zullen worden uitgeleverd en de uitlevering daarvan niet meer op reguliere wijze kan worden herroepen, bijvoorbeeld door opzegging van het Abonnement door Malus saplokaal. In het kader van Abonnementen worden de bedoelde wijzigen uitdrukkelijk aan de Klant bekendgemaakt, met een termijn van ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding. 
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of een geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Malus saplokaal aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen. 
Ga naar de inhoud